Privacyverklaring

Nederland Rookvrij vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters, partners en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nederland Rookvrij houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Nederland Rookvrij (Zwarte Woud 2, Utrecht). De verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 13 februari 2020.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken en de grondslagen daarvoor.

Als u gebruik maakt van onze producten of diensten kunnen uw persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres) worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze publieksservice per e-mail of telefoon. Of als u bij onze webshop van de Rookvrije Generatie een product bestelt. Ook als u gebruik maakt van de website van Nederland Rookvrij of onze website van de Rookvrije Generatie verwerken wij mogelijk gegevens over u.

Websites van andere partijen

Op de website van Nederland Rookvrij treft u links aan naar andere websites. Nederland Rookvrij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Onze doelen

We verwerken alleen de persoonsgegevens die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven aan partners;
 • De vorderingen van de Rookvrije Generatie kunnen onderzoeken en optimaliseren;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

Grondslagen

De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken, zijn:

 • De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Verstrekking aan derden  

Samenwerking met gezondheidsfondsen
Zoals in de eerste alinea is opgenomen werkt Nederland Rookvrij nauw samen met de Hartstichting, het Longfonds en KWF. Dit betekent concreet dat uw persoonsgegevens ook kunnen worden doorgestuurd naar één van deze gezondheidsfondsen. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die Nederland Rookvrij nastreeft. Deze gegevens worden dan ook niet gebruikt voor marketing of fondsenwerving.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Nederland Rookvrij werkt samen met de gezondheidsfondsen met als doel zoveel mogelijk partijen met elkaar in verbinding brengen. Nederland Rookvrij werkt bovendien samen met partijen die bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan omgevingen die rookvrij willen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Als u bijvoorbeeld behoefte heeft aan extra advies over het rookvrij maken van uw terrein, of u vragen heeft en hiervoor contactgegevens achterlaat via bijvoorbeeld onze website van de Rookvrije Generatie, kan het zijn dat uw gegevens worden doorgegeven aan een adviseur van een derde partij. Dit is enkel bedoeld om u zo goed mogelijk verder op weg te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met een lokale verenigingsadviseur of een Team:Fit coach (vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht) die sportverenigingen adviseert over het rookvrij maken van het sportterrein. Of het delen van gegevens met NUSO of Kinderboerderijen Actief als u als speelplek advies vraagt over een rookvrij terrein. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die Nederland Rookvrij nastreeft.

Andere verwerkers
Nederland Rookvrij kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Nederland Rookvrij en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Nederland Rookvrij afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Nederland Rookvrij.

Overig
Voor het overige verstrekt Nederland Rookvrij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming. Denk hierbij aan pers/media die contact opneemt met u omdat zij graag meer willen weten over een rookvrije omgeving om te gebruiken als goed voorbeeld in een artikel. Bij dit soort vragen nemen wij altijd eerst contact op voor toestemming, alvorens wij contactgegevens delen. Verder verstrekt Nederland Rookvrij alleen gegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de contactperso(o)n(en) van uw organisatie met betrekking tot het behouden van een partnerschap met Alliantie Nederland Rookvrij in de transitiefase naar het lidmaatschap van het netwerk Nederland Rookvrij worden in het CRM systeem opgeslagen. Denk hierbij aan het versturen van algemene nieuwsbrieven, communicatie omtrent acties voor de Rookvrije Generatie, lobby acties en het versturen van informatie omtrent bijeenkomsten. Per mail vragen wij wie wij als primair contactpersoon mogen registreren. Voorts kunnen andere contactpersonen worden toegevoegd indien gewenst. Dit doen wij op verzoek van de betrokkenen zelf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. Bij beëindiging of opzegging van de partnerovereenkomst zullen per direct de persoonsgegevens worden verwijderd uit CRM. Ook bij het wijzigen van een contactpersoon van een partner zullen de gegevens van de oude contactpersoon worden vernietigd op verzoek van partner.

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederland Rookvrij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gvrv.nl

Nederland Rookvrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@gvrv.nl